دلمشغولی ها

کتاب

تاريخ و فرهنگ ايران در عصر انتقال از دوره ساسانی به دوره اسلامی. دکتر محمد محمدی ملايری

The Venture of Islam. Marshall G. Hodgson, University of Chicago Press, 1977

Shahrestani-ha i Eranshahr. Touraj Daryaee. Mazda Publishers, 2002

آهنگ

Crossroads, Eric Clapton, 2001

The Memory of Trees Enya, 1995

Films

باران: مجيد مجيدی

Russian Ark: Alexander Sukorov Russia/Germany/France, 2001

 

Friday, January 02, 2004

سال سياه دوهزار بچه که بودم، هميشه واسم اين سال دوهزار جالب بود. فکر می کردم که کی سال می شه سال دوهزار. يک کمی اين تصورات آخر زمانی مسيحيت توی سرم رفته بود. مجله دانستنيها که می خوندم، همه اش راجع به پيشرفتهای تکنولوژيک جهان توی سال دوهزار صحبت می کرد. داريوش هم که معرف حضورتون هست، با اون سال سکوت سال فرار، سال سياه دوهزار! خلاصه توی کله من، سال دوهزار عين رفتن به مريخ، يک چيز دست نيافتنی بود، يعنی اصلا پيش نميومد. فکر می کردم شايد اصلا" سال دوهزار نياد هيچوقت، شايد تاريخ رو مثل کرنومتر برگردونن سال صفر!!! امروز که روز اول سال دوهزارو چهار بود، داشتم فکر می کردم که ای دل غافل! ديدی چی شد؟ سال دوهزار که سهله، سال دوهزارو يک و دو و سه هم اومدند و رفتند، اما ما هنوز نه خونه ای ديديدم که در و پنجره اش به آدم سلام کنه، نه يخچال آدم برای آدم صبحونه حاضر می کنه و نه از اين حرفها! من دستم به اين مجله دانستنيها برسه! پانوشت: در ضمن، سالگرد دوسالگی اين وبلاگ ما هم اومد و رفت! خودم هم يادم نبود.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Monday, December 29, 2003

ببخشيد. نمی تونم بنويسم. بيست هزار نفر. بيست هزار نفر آدم. 20000. ببخشيد، گريه مجال نمی ده. فقط سعی کنيد تا 20000 بشمريد.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Home