دلمشغولی ها

کتاب

تاريخ و فرهنگ ايران در عصر انتقال از دوره ساسانی به دوره اسلامی. دکتر محمد محمدی ملايری

The Venture of Islam. Marshall G. Hodgson, University of Chicago Press, 1977

Shahrestani-ha i Eranshahr. Touraj Daryaee. Mazda Publishers, 2002

آهنگ

Crossroads, Eric Clapton, 2001

The Memory of Trees Enya, 1995

Films

باران: مجيد مجيدی

Russian Ark: Alexander Sukorov Russia/Germany/France, 2001

 

Friday, November 28, 2003

خبر بد و دير اين هم از نتايج شلوغ بودن سر من و به اطرافم توجه نکردن! ديشب خبردار شدم که مادر دوست بسيار خوب من که توی همين شهری زندگی می کنه که من زندگی می کنم و بعضی وقتها حتی وقت نمی کنم بهش سر بزنم، يعنی مدير مجله ايرانيان، جهانشاه جاويد گل، توی اسپانيا مرحوم شد. خيلی بده که مادر دوست آدم فوت بشه، دوست آدم هم توی وبسايتش مطلب رو اعلام کنه، بعد من احمق تا يک هفته بعد نفهمم و بعد هم بطور اتفاقی. جهانشاه جان، من شرمنده تو برای هميشه. مادرت رو يکبار بيشتر نديده بودم، اما از اينکه پسر بی نظيری مثل تو داشت، معلوم بود که آدميه با شخصيتی استثنايی. اميدوارم از دست دادنش که می دونم خيلی پشتيبانت بود، برات قابل تحمل باشه. انشالله آخرين غمت باشه.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Monday, November 24, 2003

ژورناليسم امريکايی اخيرا" زياد وقت نمی کنم بنويسم. راستش هم درگير کار هرروزه هستم، هم دارم روی يک مقاله کار می کنم، هم باور می کنيد يا نه، من برای اين ستون کاپوچينوی هفتگی، عملا" تحقيق می کنم که مطمئن باشم اطلاعاتم دقيقند که بعدا" کسی نگه حرف مزخرف زدم، هرچند که به هر حال، از نظرخواهی معلومه که ملت چه فکری می کنند. فعلا" اين جوک رو از قول هاديسرا و مجله اصغر آقای هادی خرسندی بخونيد که جالبه، بخصوص امروز که فحش دادن عملی به بقيه دنيا توی امريکا مد شده! يک مرد مشغول راه رفتن توی سنترال پارک نيويورک بوده که می بينه يک سگ داره به يک بچه حمله می کنه. مرده می پره و گردن سگ رو فشار می ده و بچه رو آزاد می کنه و سگ رو هم خفه می کنه! يکی از خبرنگارهای نيويورک تايمز که داشته اين صحنه رو نگاه می کرده، می ره جلو و با مرده دست می ده و می گه: من می خوام يک گزارش از اين کار امروز شما تهيه کنم و فردا توی روزنامه چاپ کنم. تيترش هم خواهد بود:«نيويورکی شجاع، جان يک بچه را نجات می دهد!» مرد می گه: «ولی من نيويورکی نيستم.» خبرنگار می گه:«اشکال نداره، می گيم: امريکايی قهرمان بچه را نجات می دهد!» مرده باز میگه:«ولی من امريکايی نيستم، پاکستانيم!»، خبرنگاره می گه:«اوه! در اينصورت، تيتر اين خواهد بود: مرد مسلمان متعصب، يک سگ را به قتل می رساند. اف بی آی معتقد است القاعده ممکن است در قضايا دخيل باشد!!».. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Home