دلمشغولی ها

کتاب

تاريخ و فرهنگ ايران در عصر انتقال از دوره ساسانی به دوره اسلامی. دکتر محمد محمدی ملايری

The Venture of Islam. Marshall G. Hodgson, University of Chicago Press, 1977

Shahrestani-ha i Eranshahr. Touraj Daryaee. Mazda Publishers, 2002

آهنگ

Crossroads, Eric Clapton, 2001

The Memory of Trees Enya, 1995

Films

باران: مجيد مجيدی

Russian Ark: Alexander Sukorov Russia/Germany/France, 2001

 

Friday, November 14, 2003

بازهم زبان و لغات! اين بحث لغات فارسی در زبان عربی که يک چند وقت پيش شروعش کردم، مثل اينکه از اين حرفها جدی تره. اولا" که به نظر نمياد ما يک فرهنگ ريشه شناسی زبان فارسی داشته باشيم. فرهنگهای ايرانی، حتی دکتر معين، فقط با گذاشتن يک حرف «ع» يا «ف» کلمات با اصل عربی رو از «فارسی» جدا می کنند. اما نه تنها ريشه کلمات رو ذکر نمی کنند، حتی در مشخص کردن کلمات فارسی از کلماتی که از زبانهای ديگه ايرانی اومده اند هم صحبتی نمی کنند. برای مثال، کلماتی مثل «می»، «مغز»، «آغاز»، «ملخ»، و خيلی های ديگه، فارسی شناخته می شوند، در صورتی که همه سغدی هستند. از طرفی، در مورد بحث کلماتی که از زبانهای ايرانی وارد عربی شده اند، خيلی خيلی کم نوشته شده و مقالات علمی هم که نوشته شده اند، خيلی قديمی هستند. فرهنگ ريشه شناسی عربی هم پيدا نکردم. فکر می کنم پرداختن به اين بحث خيلی مهم باشه و غير از جنبه زبانشناسی، برای بررسی تاريخ دوران انتقال هم لازم باشه. پانوشت: يک فرهنگ افعال ايرانی که کار دوست خودم جانی چانگ هستش، در حال تهيه است، اما متاسفانه فعلا" ارتباط صفحه اش قطع شده.خداداد کلميری؟ هيچ خبر داشتيد يکی از اسامی مستعار صادق هدايت ، اسم من بوده؟ البته هرگونه روابط خانوادگی با بزرگترين نويسنده ايران در اينجا انکار می گردد!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Tuesday, November 11, 2003

سر تراشيدن! شنيديد اين مثل قديمی رو که «دلاکها وقتی که بيکار می شند، سر هم ديگر رو می تراشند»؟ قضیه ملاقات اعليحضرت نيم پهلوی و برادر ربع بهار آزادی، زير کنترل دلسوز ملت ايران ، جناب مايکل لدين ، به نظر از همين قماش مياد!!!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Home