دلمشغولی ها

کتاب

تاريخ و فرهنگ ايران در عصر انتقال از دوره ساسانی به دوره اسلامی. دکتر محمد محمدی ملايری

The Venture of Islam. Marshall G. Hodgson, University of Chicago Press, 1977

Shahrestani-ha i Eranshahr. Touraj Daryaee. Mazda Publishers, 2002

آهنگ

Crossroads, Eric Clapton, 2001

The Memory of Trees Enya, 1995

Films

باران: مجيد مجيدی

Russian Ark: Alexander Sukorov Russia/Germany/France, 2001

 

Friday, October 17, 2003

دوتا خبر اول اينکه چندتا از عکسهای راونا رو می تونيد اينجا ببينيد. دوم اينکه به کوری چشم دشمنان، دارم «مردونه» رو دوباره زنده می کنم، بگو الهی اميد!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Wednesday, October 15, 2003

دوباره آمستردام دوباره من و فرودگاه آمستردام. جريانش تعريف داره که به علت اينکه اينجا ساعتی ده يورو از آدم می گيرند که تکنولوژی تحويل بدند، واگذارش می کنم به برگشتم. اما اينکه يک بار پرواز ما سوخت شد و يکشب آمستردام خوابيديم و حالا دوباره فرودگاه و روز از نو، روزی از نو. امروز که توی فرودگاه ول می گشتم، فکر کردم اين فرودگاه برای خودش شهريه، شهری که مجموع دنيا رو توش می شه ديد. بزودی يک داستانکی راجع به فردوگاه سخيپول بايد بنويسم. تا بعد، يا هو!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Sunday, October 12, 2003

چهارتا کلمه به فارسی! سلام، اين چند کلمه رو از آلمان می نويسم. ايتاليا خيلی خوب بود. کنفرانس خوش گذشت، کلی مقاله های ملت رو شنيديم و عالم شديم، کلی هم با رفقا و همپالکی های خودمون ول گشتيم و راجع به کارهامون صحبت کرديم و دل و روده زبان و تاريخ ايران رو کشيديم بيرون و حال کرديم. پس فردا برمی گردم امريکا و سعی می کنم يک راپورت درست و حسابی بهتون بدم.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Home