دلمشغولی ها

کتاب

تاريخ و فرهنگ ايران در عصر انتقال از دوره ساسانی به دوره اسلامی. دکتر محمد محمدی ملايری

The Venture of Islam. Marshall G. Hodgson, University of Chicago Press, 1977

Shahrestani-ha i Eranshahr. Touraj Daryaee. Mazda Publishers, 2002

آهنگ

Crossroads, Eric Clapton, 2001

The Memory of Trees Enya, 1995

Films

باران: مجيد مجيدی

Russian Ark: Alexander Sukorov Russia/Germany/France, 2001

 

Friday, April 04, 2003

چند روزي از دست من راحت بوديد و نفسي کشيديد اما متاسفانه هيچ عيشي نيست که يک روز منقض نشه! جاتون خالي دو روزي لندن بودم. خاطرات روزهاي تحصيلات شديدا زنده شد. بخصوص که با تعدادي از استادهاي مدرسه مطالعات آسيا و افريقا هم صحبت کردم و خلاصه شايد دوباره برگشتيم لندن آباد! چند روز پيش داشتم با يک خانمي از سوئد صحبت مي کردم. حرف تو حرف مياد و بقول صادق هدايت حرف نشخوار آدميزاده. به هر حال دنباله صحبت کشيد به تاريخ اسکانديناوي و افسانه هاي شمالي که من الان حدود ۱۰ سالي هست وقت تلفشون کردم. خانمه يک دفعه در اومد که تو ايراني از کجا تصميم گرفتي تاريخ اسکانديناوي ياد بگيري؟ گفتم والله فضولي و هزار درد! اما حالا مشکل چيه؟ گفت هيچ. اما هنوز هم مونده بود که ما رو چه به تاريخ اونا؟ من هم در اومدم که گيرم به همون دليلي که کريستنسن دانمارکي و مرگنستيرنه نروژي تصميم گرفتند بيان دل و روده تاريخ ما رو در بيارن که حالا خودمونيم دستشون درد نکنه! اما واقعا اين مسئله قابل توجهيه که توي هر دانشگاه معتبر و نيمه معتبر اين ممالک يک دپارتمان هرچند محقر مطالعات خاورميانه و يا ايران هست اما توي معتبرترين دانشگاههاي خودمون اين دپارتمانها از همه محقرترند. حتي محض نمونه يک بخش تحقيقات اروپا شناسي نداريم. اصلا کسي مثلا از دانشگاه تهران مي تونه دکتراي تاريخ انگليس بگيره اونطوري که از دانشگاه لندن مي شه دکتراي تاريخ ايران گرفت؟ !P.S: Read this article. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Home