دلمشغولی ها

کتاب

تاريخ و فرهنگ ايران در عصر انتقال از دوره ساسانی به دوره اسلامی. دکتر محمد محمدی ملايری

The Venture of Islam. Marshall G. Hodgson, University of Chicago Press, 1977

Shahrestani-ha i Eranshahr. Touraj Daryaee. Mazda Publishers, 2002

آهنگ

Crossroads, Eric Clapton, 2001

The Memory of Trees Enya, 1995

Films

باران: مجيد مجيدی

Russian Ark: Alexander Sukorov Russia/Germany/France, 2001

 

Thursday, October 24, 2002

کسانی که اينقدر بيکار بودند که قسمت اول اين "چنين کنند بزرگان..." من رو در وصف شاه عباس بخونند، بد نيست دو دقيقه هم تلف کنند برای تيمور لنگ! خوبيش اينه که هندونه گذاشتند و تمام "آثار" قبلی من رو هم همون کنارها ليست کرده اند.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Wednesday, October 23, 2002

می گما، افاضات اين جناب رو خونديد؟ البته که فردا به بنده لقب شوونيست فارس می دهند، اما بخونيد تا بعدا" بنويسم! البته جالبه که توی پرژين بلاگ جا گرفته.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Monday, October 21, 2002

بعضی ها گرگ هستند در لباس بره. بعضی ها ادعا می کنند که برای آزادی، انسانيت، صلح، دوستی، و حقوق بشر کار می کنند و "هرگز هم از پای نخواهند نشست"، اما بعد از رئيس جمهور امريکا سوال می کنند که چرا هرچه زودتر عراق رو بمباران نمی کنه؟ بعضی ها وقتی که می بينند در حين انجام عملی زشت، گير افتاده اند، بلند می شوند و شاهد ماجرا را مقصر می خوانند. داريوش بزرگ که هر دو خط در ميان در کتيبه بيستون از اهورامزداه می خواهد که او و مردم ايران را از شر دروغ برهاند، خودش بزرگترين دروغگوی تاريخ ايران است. برعکس نهند نام زنگی کافور.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Sunday, October 20, 2002

گندکاری رو می بينيد؟ ما يک داستان الکی نوشتيم به خيال اينکه خودمون رو توی داستان نويسها جا بزنيم. بعد گفتيم شايد کسی خوشش بياد و چاپ کنه. از قضای روزگار، رفيقمون که ايرانيان رو در مياره، خوشش اومد و چاپيدش! اما قبل از اون، ما به دوستان صاحب نظر هم فرستاده بوديمش که بخونند و بگن خوبه يا بد! اما اونها هم خوششون اومد و دادند دست چند نفر ديگه و بعد هم باز چاپ شد. از اينجاست که داستان کذايی شاه عباس، هم توی ايرانيان در اومد و هم توی پندار و هم توی کاپوچينو. بقول سهراب: فتح يک قرن به دست يک شعر!!!! (کم هم نمی يارم ها!) قسمت دوم اين قضيه که در تعريف محاسن تيمور لنگه، به زودی در ايرانيان (شايد هم اون دوتای ديگه!!!) منتشر می شه.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Home