دلمشغولی ها

کتاب

تاريخ و فرهنگ ايران در عصر انتقال از دوره ساسانی به دوره اسلامی. دکتر محمد محمدی ملايری

The Venture of Islam. Marshall G. Hodgson, University of Chicago Press, 1977

Shahrestani-ha i Eranshahr. Touraj Daryaee. Mazda Publishers, 2002

آهنگ

Crossroads, Eric Clapton, 2001

The Memory of Trees Enya, 1995

Films

باران: مجيد مجيدی

Russian Ark: Alexander Sukorov Russia/Germany/France, 2001

 

Wednesday, September 04, 2002

ايندفعه فقط گزارشات! اولا" ما آلمانيم، بالاخره از مملکت مالوف (شايد هم معلوف، که درش به علفی میرسيديم!) در آمديم. دوباره بگم که امير حسابدار با معرفتترين آدم دنياست! اومد منو ساعت يک شب رسوند فرودگاه و موند تا من رفتم. واقعا" نظير نداره! بعد، مصاحبه هودر رو با مجله سروش جوان شماره 25 خونديد؟ حسين، واقعا" که! با سروش هم بله؟ در ضمن مگه لقب ابولبلاگر چشه؟ بعد هم، محض اطلاع خانم پرژين گرل ، عرض شود که ارزيابی شتابزده اسم کتاب مقالات جلال آل احمده (اه، نزنين بابا!) بای بای. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Home