دلمشغولی ها

کتاب

تاريخ و فرهنگ ايران در عصر انتقال از دوره ساسانی به دوره اسلامی. دکتر محمد محمدی ملايری

The Venture of Islam. Marshall G. Hodgson, University of Chicago Press, 1977

Shahrestani-ha i Eranshahr. Touraj Daryaee. Mazda Publishers, 2002

آهنگ

Crossroads, Eric Clapton, 2001

The Memory of Trees Enya, 1995

Films

باران: مجيد مجيدی

Russian Ark: Alexander Sukorov Russia/Germany/France, 2001

 

Friday, July 05, 2002

اين چند روزه اصلا" وقت نکردم بنويسم. مشغول آماده کردن اولين نسخه تزم بودم. ديروز بايد در يک میتينگ برای تمام دپارتمانمون، خلاصه همه تزها رو می خونديم و راجع بهشون نظر می داديم. خلاصه يعنی سرم شلوغ بود. اتفاقا" يک پاسخی آماده کردم به يکی از نظراتی که در وبلاگم گذاشته شده. بايد به زودی کاملش کنم. به هر حال، هفته ديگه عازم ايرانم و اميدوارم که به اينترنت دسترسی داشته باشم. يا هو. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Home