دلمشغولی ها

کتاب

تاريخ و فرهنگ ايران در عصر انتقال از دوره ساسانی به دوره اسلامی. دکتر محمد محمدی ملايری

The Venture of Islam. Marshall G. Hodgson, University of Chicago Press, 1977

Shahrestani-ha i Eranshahr. Touraj Daryaee. Mazda Publishers, 2002

آهنگ

Crossroads, Eric Clapton, 2001

The Memory of Trees Enya, 1995

Films

باران: مجيد مجيدی

Russian Ark: Alexander Sukorov Russia/Germany/France, 2001

 

Friday, June 28, 2002

راستی، در مورد اين جنابtelli که يکی از معدود آدمهای بيکاريه که اين چرتيات منو می خونه، مرسی از درست کردن غلط من در نوشتن. اما عرض کنم که ترک باهوشی هستی، نتيجتا" ناياب!:) شنيديد که کرسی زبان ادبيات ترکی در دانشگاه تبريز باز شده؟ گزارش گويا رو در اين مورد بخونيد و ببينيد که جناب گزارشگر چطور در ضمن گزارش «بی غرض»، اظهارات فرمودند که آذری ها «از ريشه ترک هستند و با ترکيه ريشه تاريخی دارند» و اينکه «در ترکيه کرسی زبان فارسی هست، اما در ايران کرسی زبان ترکی نيست»! آخه وقتی تمام دنيا، حتی اروپايی ها، اذعان دارند که ايران از نظر نداشتن مشکلات نژادی و قومی و آرام بودن از لحاظ تبعيض مذهبی، در خاورميانه يکتاست، اين حرفها به سود چه کسی غير از اجويت و عليوف تموم می شه؟ بعد هم، زبان فارسی 1000 سال زبان ادبی شرق خاورميانه و زبان درباری عثمانی ها بوده، به همين دليل هم ترکها کرسی زبان فارسی دارند، حالا مشکل کجاست؟بيا، ما برگشتيم! از اون يادداشت پايينی که به انگريزی نوشتم فهميديد که دوباره عين کولی ها در حال حرکت بودم و نتيجتا" نتونستم بنويسم. گفتم اينها رو بنويسم که ملت فکر نکنند ما مردار شديم، بخوان ارث و ميراث نداشته ما رو قسمت کنند! زنده ام به مولا! چند روز ديگه ايران، بعد مرتب می نويسم. راستی، من اين رو از برادر پيام هم سوال کردم، اما اون برعکس خودش، کم حرف می زنه و تلگرافی! نتيجتا"، از همه می پرسم: توی ايران، چطوری می شه زود تند سريع اينترنت گرفت که مشکلات نداشته باشه و گرون هم نباشه؟ (می بينيد چه کم توقعم؟) با اجازه، تا برنامه بعد، بای بای!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Tuesday, June 25, 2002

sorry for writing in English. I am travelling (again) and don't have a good and constant connection. I should be back online soon, and I will write the tales of my travels! Khodadad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Home