دلمشغولی ها

کتاب

تاريخ و فرهنگ ايران در عصر انتقال از دوره ساسانی به دوره اسلامی. دکتر محمد محمدی ملايری

The Venture of Islam. Marshall G. Hodgson, University of Chicago Press, 1977

Shahrestani-ha i Eranshahr. Touraj Daryaee. Mazda Publishers, 2002

آهنگ

Crossroads, Eric Clapton, 2001

The Memory of Trees Enya, 1995

Films

باران: مجيد مجيدی

Russian Ark: Alexander Sukorov Russia/Germany/France, 2001

 

Wednesday, May 29, 2002

سلام دوباره. ببخشيد که کوتاه نوشتم، اما يک کمی خيلی دلم از اين قضيه به درد اومده. سياست پدر و مادر نداره، اما جان انسان هم برای بعضی ها انگار که اصلا" ارزش نداره. در ضمن، شرمنده از اون "داستان" مزخرفی که نوشتم، اما دلم نيومد پاکش کنم، به هر حال گندکاری خودمه. بگذاريد به پای بی صبری!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Home