دلمشغولی ها

کتاب

تاريخ و فرهنگ ايران در عصر انتقال از دوره ساسانی به دوره اسلامی. دکتر محمد محمدی ملايری

The Venture of Islam. Marshall G. Hodgson, University of Chicago Press, 1977

Shahrestani-ha i Eranshahr. Touraj Daryaee. Mazda Publishers, 2002

آهنگ

Crossroads, Eric Clapton, 2001

The Memory of Trees Enya, 1995

Films

باران: مجيد مجيدی

Russian Ark: Alexander Sukorov Russia/Germany/France, 2001

 

Monday, May 06, 2002

دو کلام ديگه در جهت قدردانی. من خودم خبر نداشتم، اما اين خط خطی (ببخشيد، خطاطی) های اين صفحه رو هم يک خانم گل و يک دوست عزيز و باذوق و هنرمندی بنام نيلوفر کيهانی انجام داده که الان مدتهاست منو به دوستيش مفتخر کرده و از مهربوني بی حدش، کلی نصيبم کرده. دوست خوب مثل گل می مونه (حالا پيام فرق می کنه، درختچه است!). نيلو جانم، مرسی!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Sunday, May 05, 2002

من نميدونم اين بلاگر با من لج داره يا اينکه بطور اتفاقی قاطی می کنه. خلاصه يکدور هرچی من نوشته بودم رو قورت داد، يک ساعت هم نمی ذاشت وارد بشيم! اما بهتون بگم، همه از اهميت دوست خوب صحبت می کنند و می گن که دوست خوب، کيمياست! اما اين پيام جان ما، چند ساعت از وقت ذيقش رو گذاشته، از خونه و زندگی و کار (حالا دخترا به کنار!) زده، اين شاهکار/دسته گلی رو که می بينيد بوجود آورده/به آب داده! از اينجا هم معلوم مي شه که بر عکس اون وبلاگايی که واسه گيله مرد و پينکفلويديش ساخته، ورنداشته يکدونه چرنديات نکره بخوابونه گوشه صفحه من. ننه الهی دستت برسه به زری! الهی جدم (همون راهزنه!) اجرتو بده! الهی از جوونيت خير ببينی به حق پنجتن!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Home