دلمشغولی ها

کتاب

تاريخ و فرهنگ ايران در عصر انتقال از دوره ساسانی به دوره اسلامی. دکتر محمد محمدی ملايری

The Venture of Islam. Marshall G. Hodgson, University of Chicago Press, 1977

Shahrestani-ha i Eranshahr. Touraj Daryaee. Mazda Publishers, 2002

آهنگ

Crossroads, Eric Clapton, 2001

The Memory of Trees Enya, 1995

Films

باران: مجيد مجيدی

Russian Ark: Alexander Sukorov Russia/Germany/France, 2001

 

Thursday, March 28, 2002

سلام دوباره! امروز مشغول بازسازی مرحوم ايرانولوژی بودم و خريد يک عدد اسم جديد برای آن ضعيفه مرحومه. اما هرچی گشتيم دنبال يکجايی که بدون گرفتن پول زياد، سايت مارو پذيرايی کنه، نشد. يکجا که خيلی جالب شد، شماره کارت اعتباری رو گرفت، بعد گفت که this page cannot be viewed! مال مردم خوری قرن اينترنت! در ضمن، مدتيه که فرصت نشده زياد در مورد تاريخ و ادبيات که هدفهای اوليه اين وبلاگ بودند، حرف بزنم. دليلش بيشتر شلوغ بودن سره منه با درس و مشق و نرسيدن به ادبيات، هرچند که بعضی از کتابهای درسی هم برای خواندن جالب هستند. فعلا" منتظر رسيدن جلد دوم جزيره سرگردانی سيمين خانم دانشور هستم که دو هفته قبل به يکی از اين کتابفروشی های اينترنتی سفارش دادم، حالا تا کی برسه! دارم کتاب The Gospel According to Jesus Christ از ژوزه سارامايو، نويستده پرتغالی که نوبل ادبيات 1998 رو برد، می خونم. جالبه، نگاه غير معمولی به زندگی حضرت عيسی و شکلگيری مسيحيت، از دلمشغولی های همه مردم مسيحی از اول تاريخشون تا به حال، از دانته و ميکل آنژ تا به همين مدرنها. کتاب در مايه همون آخرين وسوسه مسيحه، اما خيلی هنرمندانه نوشته شده. در ضمن برای کسانی که ادبيات زبان زيبای پرتغالی رو از طريق مزخرفات پائولو کوئيو می شناسند، تغيير خوبيه. کتاب رو آندره، رفيق برزيليم که خبرنگاره، به عنوان عيدی بهم داده. کتاب ديگه ای هم که دارم می خونم، اسمش The Venture of Islam هست از جناب Marshall Hodgson استاد مرحوم دانشگاه شيکاگو. تنها کتابيه که بدون غرض به تاريخ اسلام نگاه کرده و اثرات اجتماعی، سياسی، اقتصادی، و فرهنگيش رو بدون جهت گيری، بررسی کرده. خيلی هم روی اهميت ادبيات فارسی تاکيد داره. کتاب خوبيه و خوندنش رو به همه کسانی که حوصله خوندن چهار جلد کتاب آکادميک رو دارند، توصيه می کنم. فعلا"، بای بای!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Tuesday, March 26, 2002

اين چند وقت عيد، همه انگار از نوشتن وبلاگ دست برداشتند. هودر جان البته نه، اما اکثرا" مشغول لهو و لعب عيدانه هستند. شايان بد فکری نکرده که مجله کوچ راه انداخته. آره، انگار ما واقعا" کوچ کرديم و ديگه مثل مملکت خودمون نيستيم. عيد ما يک لحظه سال تحويله و بعد هم برگشت به همان زندگی پر کثافت قبلی، گير کردن توی چرخه بی پايان بخور و کار کن. اين منطقه سانفرانسيسکو معروفه به داشتن هوای خوب، اما شايد همينش مشکلش هم باشه. هوای هميشه بهاری، يعنی اينکه بهار رو حس نمی کنی، زندگی، عين هميشه می گذره. بگذريم، توی اين دنيای پر از بدبختی، خوشی زده زير دلمون! يا حق.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Monday, March 25, 2002

با اين مطالبی که قاسم آقا (پيام سابق) نوشته، من تنم به لرزه افتاد. به اين جهت است که بنده از اين فرصت استفاده می کنم و براعتم رو از اين پيام اعلام می کنم. ما هنوز جوونيم، کلی آرزو داريم، تابستون هم می خوايم بريم وطن. پيام/شتر ديدی، نديدی! ايدون باد!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Home