دلمشغولی ها

کتاب

تاريخ و فرهنگ ايران در عصر انتقال از دوره ساسانی به دوره اسلامی. دکتر محمد محمدی ملايری

The Venture of Islam. Marshall G. Hodgson, University of Chicago Press, 1977

Shahrestani-ha i Eranshahr. Touraj Daryaee. Mazda Publishers, 2002

آهنگ

Crossroads, Eric Clapton, 2001

The Memory of Trees Enya, 1995

Films

باران: مجيد مجيدی

Russian Ark: Alexander Sukorov Russia/Germany/France, 2001

 

Thursday, January 24, 2002

آقا بشتابيد که غفلت موجب پشيمانيست! ببخشيد که اين مثنوی باز تاخير شد، اما من بيچاره دانشجو هزار کار دارم، بعضی مواقع، کارهای مهمتر از توبلگ هم هست! البته ديروز تا به حال در کار عوض کردن تارنمايم بودم (کی می گه لغات فرهنگستان خنده داره؟). تشريف ببريد باز ديد، انشالله که پسره. اما ديگه از چی بگم؟ امروز بجای غرغر ادبی و بی ادبی، اجازه بديد اخبار تعريف کنم. از اين دوشنبه، من يک کلاس دارم که قراره توش به اين مردم مملکت کفر، زبان شيرين فارسی درس بدم. فکر کردم پنج نفر بيان خوبه، اما فعلا" 52 نفر ثبت نام کردند! بازهم بگيد کسی فارسی دوست نداره. مخصوصا" اونهايی که می گن «ما که خارج زندگی می کنيم، بچه هامون بايد خارجی حرف بزنن، فارسی به چه درد می خوره؟!!» ديگر اينکه من سرم خيلی شلوغه، با اجازه مرخص! يا هو.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Home